Dołącz do zespołu Domu Aukcyjnego Polswiss Art!

W Domu Aukcyjnym Polswiss Art z przyjemnością poznajemy nowe osoby zainspirowane naszą pracą i podzielające naszą pasję, którą jako jeden z najstarszych domów aukcyjnych od 30 lat dzielimy z elitarnym gronem kolekcjonerów i miłośników sztuki.
Jeśli czujesz, że chciałbyś stać się częścią zespołu Polswiss Art, oraz posiadasz odpowiednie kwalifikacje, napisz do nas załączając swoje CV!

Prowadzimy stałą rekrutację na praktyki studenckie oraz staże, ponadto jeśli chcesz rozwijać się z nami, lub masz ciekawe doświadczenia, które mogłyby wzbogacić nasz zespół, napisz do nas!

 

Aplikacje prosimy wysyłać na adres:
rekrutacja@polswissart.pl

Zaznaczamy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

 

Pamiętaj o załączeniu klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez „DOM AUKCYJNY POLSWISS ART” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników „DOM AUKCYJNY POLSWISS ART” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 1.administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest „DOM AUKCYJNY POLSWISS ART” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa, tel. 22 628 13 67, email: galeria@polswissart.pl; jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd Spółki, 2.dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników ww. Spółce na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 3.osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 4.odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.; 5.dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące od zakończenia rekrutacji. 6.osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez ww. Spółkę. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 7.osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji; 8.podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w ww. spółce.

logo

Dom Aukcyjny
Polswiss Art Sp. z o.o.
ul. Wiejska 20
00-490 Warszawa
tel/fax: +48 (22) 628 13 67
tel.: +48 (22) 629 46 87
e-mail: galeria@polswissart.pl
NIP: 526-24-61-779

Newsletter

Zapisując się na newsletter Domu Aukcyjnego Polswiss Art otrzymujesz: